fbpx

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Forretningspolitik

Ordensregler for studerende

  Generelt privatlivspolitik:

  Denne privatlivspolitik er fastlagt af Lind & Dahl og gælder for alle Lind & Dahls studerende, klienter og andre samarbejdspartnere (herefter kaldet SKS) der køber uddannelser eller ydelser af Lind & Dahl.

  Lind & Dahl: Lind & Dahl tilbyder kurser og uddannelser indenfor psykoterapi, coaching, meditation, og løser opgaver der omhandler trivsel hos såvel offentlige institutioner som private virksomheder.

  I forbindelse med driften af Lind & Dahls virksomhed indsamler og behandler Lind & Dahl personoplysninger med henblik på opfyldelse af de formål, der er beskrevet i denne Privatlivspolitik. Lind & Dahl er dataansvarlig i forhold til behandlingen af personoplysningerne til disse formål.

  Hvis du har spørgsmål til denne Privatlivspolitik eller til Lind & Dahl af dine personoplysninger som led i driften af vores virksomhed, kan du kontakte os her: 

  Lind & Dahl

  Bakkedraget 34, 6040 Egtved

  CVR-nr.: 26420164

  E-mail: kenneth@lindogdahl.dk

  Datasikkerhed: For os er ansvarlig omgang med personoplysninger, der indsamles som led i driften af vores virksomhed, afgørende for vores forretningsmål og tilliden fra SKS. I denne Privatlivspolitik gøres der rede for, hvordan dine personoplysninger indsamles og anvendes, når du er SKS hos Lind & Dahl, og hvordan du kan få indsigt i dine egne personoplysninger.

  Hvad er personoplysninger: Personoplysninger er enhver oplysning om en identificeret eller identificerbar fysisk person.

  Ved en identificerbar fysisk person forstås en person, som direkte eller indirekte kan identificeres, særligt ved hjælp af en identifikator, fx et navn, et identifikationsnummer eller et eller flere elementer, der er unikke for en given persons identitet.

  Hvilken type persondata behandler vi: De oplysninger, som vi indsamler om dig, vil blive anvendt til forskellige formål i forbindelse med vores levering og administration af din uddannelse/ydelser hos os og driften af Lind & Dahls virksomhed. De indsamlede oplysninger kan variere, alt efter dit uddannelsesforløb, eller andet samarbejde, men generelt vil det være oplysninger kontaktoplysninger til brug for dit skræddersyede uddannelsesforløb og Lind & Dahls rettigheder og forpligtelser i forbindelse hermed.

  Manglende afgivelse af personoplysninger fra din side kan betyde, at Lind & Dahl ikke vil være i stand til at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med dit uddannelsesforløb eller andet samarbejde.

  Lind & Dahl indsamler og behandler alene ”almindelige” personoplysninger i forbindelse med dit uddannelsesforløb eller andet samarbejde hos Lind & Dahl.

  Lind & Dahl vil typisk indsamle følgende oplysninger:

  Oplysninger vedrørende vores studerende: Oplysninger, som du giver os, når du bliver SKS hos Lind & Dahl, herunder kontaktoplysninger (navnlig dit navn, adresse, fødselsdato, bank- og kontooplysninger, holdplacering, notater om dine fremskridt), oplysninger, som du giver os, hvis du kontakter os vedrørende dit forløb hos os, eller når du i øvrigt henvender dig til os som led i din uddannelse, eller andet samarbejde hos Lind & Dahl(f.eks. din mail, telefonnummer, din jobtitel, tidligere jobs og din uddannelsesmæssige baggrund).

  Oplysninger vi indhenter og behandler, når du besøger vores hjemmeside: Oplysninger om den måde, hvorpå du navigerer i og mellem vores hjemmesider og de ressourcer, som du skaffer dig adgang til, information om din computer, enhed og browser, herunder i nogle tilfælde din IP-adresse, browsertype og anden hardware og software information. Hvis du tilgår vores hjemmeside fra en mobilenhed, kan vi også indsamle et unikt identifikationsnummer tildelt din enhed.

  Brug af dine personoplysninger: Lind & Dahl behandler dine personoplysninger til opfyldelse af de formål, der er anført nedenfor. Bemærk, at ikke samtlige de angivne formål, kategorier af oplysninger, modtagere af oplysninger eller typer af behandling af oplysninger i alle tilfælde gælder for dig.

  Lind & Dahl behandler udelukkende dine personoplysninger, i det omfang det er nødvendigt i forbindelse med dit uddannelses forløb eller andet samarbejde(idet der i hvert enkelt tilfælde tages højde for eventuelle interesser) eller i henhold til gældende ret.

  Administration af uddannelses forløb: Lind & Dahl behandler dine personoplysninger i forbindelse oprettelse og administration af dit forløb som SKS hos Lind & Dahl, hvor du er studerende. Behandlingen sker som led i driften af Lind & Dahls virksomhed, herunder fakturering, inkasso og markedsføring.

  Drift og vedligehold af vores hjemmesider: Tilvejebringelsen af vores onlineydelser på vores hjemmesider, herunder for at understøtte den løbende evaluering og forbedring af vores hjemmesider.

  Overholdelse af gældende love og regler: Overholdelse af love og regler, som Lind & Dahl er underlagt i forbindelse med driften af virksomheden eller til opfyldelse af forskellige indberetnings- eller oplysningsforpligtelser i henhold til gældende love og regler, som måtte påhviler Lind & Dahl.

  Lind & Dahl anvender ikke dine personoplysninger til at træffe afgørelser, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering.

  Lind & Dahl bestræber sig på at sikre, at alle personoplysninger, vi behandler, er korrekte og opdaterede. Vi beder dig derfor om altid at underrette os om eventuelle ændringer i dine forhold (fx ændring af adresse eller betalingsoplysninger), således at vi kan sikre, at oplysningerne altid er korrekte og opdaterede.

  Juridisk forpligtelse: Opfyldelse af en juridisk forpligtelse, som Lind & Dahl er pålagt. Behandling på grundlag af en juridisk forpligtelse har hjemmel i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra c. Det gælder, navnlig bogføringsloven, som forpligter Lind & Dahl til at opbevare al bogføringsmateriale i minimum 5 år.

   Udover ovenstående, kan der eksistere anden lovgivning, som forpligter Lind & Dahl til at behandle personoplysninger. Dette gælder særligt love og lovændringer som vedtages efter udarbejdelse af denne privatlivspolitik, love/bekendtgørelser som Lind & Dahl senere bliver underlagt på grund af ændringer i virksomheden, samt hvis særlige forhold gør sig gældende ved dit uddannelsesforløb.

  Vores legitime interesser: Hensynet til Lind & Dahls legitime interesser, dvs. de formål, der er beskrevet ovenfor (f.eks. administration af din uddannelse). Behandling på grundlag af vores legitime interesser har hjemmel i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

  Tredjemands legitime interesser: Der kan desuden være situationer, hvor vi behandler dine personoplysninger af hensyn til tredjemands legitime interesser for så vidt angår de formål, der er beskrevet ovenfor, medmindre hensynet til dine interesser vejer tungere. Behandling på grundlag af tredjemands legitime interesser har hjemmel i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

  Deling af personoplysninger: Lind & Dahl videregiver alene oplysninger, i det omfang det er nødvendigt som led i driften af vores virksomhed.

  Lind & Dahl kan desuden videregive og/eller overlade dine personoplysninger til andre leverandører og/eller serviceudbydere i forbindelse med den almindelige drift af vores virksomhed, fx i forbindelse med ekstern administration af vores it-systemer, inkasso, kreditvurdering, revision, juridisk bistand mv.

  Lind & Dahl tilstræber i videst muligt omfang at begrænse videregivelse af personoplysninger i personhenførbart format for derved at begrænse de tilfælde, hvor der videregives oplysninger, som kan henføres til dig personligt.

  Lind & Dahl videregiver ikke dine personoplysninger, medmindre dette er nødvendigt for at kunne udføre vores virksomhed eller opfylde dine behov.

  Lind & Dahl overfører ikke dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS.

  Dataintegritet og datasikkerhed: Personoplysninger opbevares ikke længere end nødvendigt for at opfylde det formål, hvortil de er indsamlet, medmindre opbevaringen er nødvendig for at opfylde nationale lovkrav, herunder lovpligtige opbevaringsperioder i forbindelse med bogføring mv.

  Lind & Dahl opbevarer som udgangspunkt dine personoplysninger under hele uddannelsens forløb samt i en periode op til 5 år efter uddannelsesforløbet eller andet samarbejde er ophørt, medmindre kortere eller længere opbevaringsperiode konkret begrundes (fx hvis der verserer en tvist).

  Det er Lind & Dahls politik at beskytte personoplysninger ved at træffe tilstrækkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Når der ikke længere er behov for dine personoplysninger, vil vi sikre, at de slettes på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

  Dine rettigheder: Ifølge persondataforordningen har du en række rettigheder, som du kan gøre gældende over for Lind & Dahl. Du skal være opmærksom på, at vi ikke altid vil være forpligtet til at iagttage disse rettigheder, og i visse tilfælde vil vi kun kunne iagttage rettighederne i begrænset omfang. Eksempelvis vi har du ikke ret til at få slettet oplysninger om dig som Lind & Dahl opbevarer, hvis der er lovgivning som forpligter Lind & Dahl til at opbevare disse oplysninger.

  Indsigt: Du kan blandt andet anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi er i besiddelse af, samt bl.a. få oplyst hvad personoplysninger bruges til og hvem de videregives til.

  Indsigelse: Du kan gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne, herunder gøre indsigelse mod automatiserede afgørelser og profilering eller mod anvendelse af dine personoplysninger til direkte markedsføring.

  Berigtigelse: Du kan anmode om berigtigelse af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv.

  Begrænsning og sletning: Du kan anmode om at få oplysninger om dig selv begrænset eller slettet, hvis betingelserne for dette er opfyldt.

  Dataportabilitet: Du kan gøre din ret til dataportabilitet gældende for oplysninger, du selv har afgivet til os, såfremt behandlingen baserer sig på samtykke eller kontrakt, og dette i øvrigt er teknisk muligt.

  Du har derudover ret til at trække dit samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage, såfremt behandlingen baserer sig på dit samtykke.

  Hvis du ønsker at gøre én eller flere af dine rettigheder gældende, bedes du kontakte os. Du finder vores kontaktoplysninger øverst i denne politik.

  Din anmodning vil blive behandlet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

  Klage over Lind & Dahls behandling af dine personoplysninger kan ske til:

  Datatilsynet

  Borgergade 28, 5. sal

  1300 København K

  E-mail: dt@datatilsynet.dk

  Opdateringer: Lind & Dahl evaluerer og opdaterer løbende denne Privatlivspolitik. Du bør derfor regelmæssigt tjekke denne Privatlivspolitik for eventuelle ændringer, som kan have betydning for behandlingen af dine personoplysninger

  Forretningsbetingelser for køb af uddannelser hos Lind & Dahl:

  Ansøgning til uddannelse: Ansøgninger til Lind & Dahls uddannelser er gratis og uforpligtende. 

  Uddannelsesudbyderen: Uddannelsen du tilmelder dig udbydes af Lind & Dahl, Bakkedraget 34, 6040 Egtved, cvr. nr. 26420164, kenneth@lindogdahl.dk, tlf. 42 94 76 74.

  Nærværende vilkår og accept af aftalen: Ved at indsende en tilmelding og afgive ordren på vores hjemmeside ved tilmelding eller gentilmelding, indgår du en bindende aftale med os om køb af uddannelse og du accepterer at nærværende vilkår er gældende for købet.

  Vi har ret til, til enhver tid at ændre nærværende vilkår og du bør derfor hver gang du bestiller en uddannelse hos os, læse vilkårene igennem på ny – de kan være ændret siden du sidst bestilte et kursus hos os.

  Fortrydelsesret: Du har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor aftalen blev indgået.

  For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele os, Lind & Dahl, Bakkedraget 34, 6040 Kolding, cvr. nr. 26420164, kenneth@lindogdahl.dk, tlf. 42 94 76 74 din beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring – f.eks. ved postbesørget brev, fax eller e-mail.

  Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

  Følger af fortrydelse: Hvis du udøver din fortrydelsesret i denne aftale, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig – se dog nedenfor under overskriften Tilmelding foretaget senere end 14 dage før kursusopstart – uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

  Tilmelding foretaget senere end 14 dage før uddannelsesopstart: Hvis du tilmelder dig en uddannelse senere end 14 dage før kursets opstart – det vil sige en uddannelse med opstart inden fortrydelsesfristen er udløbet, skal du ved udøvelse af fortrydelsesretten betale os et beløb, som står i forhold til omfanget af de undervisningstimer der har været afholdt frem til det tidspunkt, hvor du informerede os om din udøvelse af aftalens fortrydelsesret, sammenholdt med timeantallet for det fulde bestilte undervisningsforløb.

  Fortrydelsesretten beskrevet ovenfor, er rettigheder du har efter forbrugeraftaleloven.

  Vedr. prisændringer: Vi forbeholder os ret til at foretage nødvendige ændringer i prisen, dog naturligvis ikke for uddannelser som du allerede har tilmeldt dig via vores hjemmeside. Eventuelle prisstigninger vil dog blive varslet for igangværende studerende på uddannelserne minimum 6 måneder forud for næste uddannelsesår.

  Tidspunktet for kursets gennemførelse og aflysninger fra vores side: De planlagte datoer for uddannelsen opstart og gennemførelse vi oplyser på vores hjemmeside. Vi har ret til at ændre på førnævnte planlagte datoer i tilfælde af sygdom hos underviseren kombineret med manglende mulighed for at finde en erstatningsunderviser og lignende forhold, som vi ikke indenfor rimelighedens grænser kunne have forudset.

  Gennemførelsen af uddannelsen som du bestiller, er betinget af at der tilmeldes minimum 8 deltagere. Opnår vi ikke det krævede minimumsdeltagerantal, har vi ret til at beslutte at uddannelsen ikke skal gennemføres.

  Du vil dog naturligvis i sådanne tilfælde modtage betalte beløb retur, alternativt, såfremt du måtte ønske det, vil vi forsøge at få dig overført til et andet senere hold, hvor der er tilstrækkeligt antal deltagere.

   NB: Vi registrerer din tilmelding, så snart det betalte beløb er overført til vores konto.

  Rettigheder: Alle rettigheder til uddannelser tilhører Lind & Dahl. Ved køb opnåes udelukkende licens til at benytte den købte uddannelse som angive under den pågældende uddannelse. 

  Uddannelsesmaterialer og øvrige produkter må ikke kopieres, reproduceres, indscannes, affotograferes, overføres eller reduceres til noget elektronisk medie eller til maskinlæsbar form eller papir.Materialet må heller ikke afskrives på papir e.l.

  Alle forbehold gælder materialet i sin helhed og del heraf. Brud på ovenstående må kun ske med dateret skriftlig tilladelse fra Lind & Dahl.

  Selv om materialet løbende bliver tjekket for fejl, tager Lind & Dahl intet ansvar for eventuelle fejl i materialet. Dette gælder både for egentlige fejl, men også for udeladelse af information.

  Lind & Dahl er ikke ansvarlige for handlinger udført af servere, klienter m.m. ud fra anvisninger i uddannelesmaterialet. Uddannelsesmaterialer må, både helt og delvist, kun benyttes af personer, der har deltaget på pågældende uddannelse. 

  Vi har ret til at ændre på førnævnte planlagte datoer i tilfælde af sygdom hos underviseren kombineret med manglende mulighed for at finde en erstatningsunderviser og lignende forhold, som vi ikke indenfor rimelighedens grænser kunne have forudset.

  Gennemførelsen af uddannelsen som du bestiller, er betinget af at der tilmeldes minimum 8 deltagere. Opnår vi ikke det krævede minimumsdeltagerantal, har vi ret til at beslutte at uddannelsen ikke skal gennemføres.

  Du vil dog naturligvis i sådanne tilfælde modtage betalte beløb retur, alternativt, såfremt du måtte ønske det, vil vi forsøge at få dig overført til et andet senere hold, hvor der er tilstrækkeligt antal deltagere.

  NB: Vi registrerer din tilmelding, så snart det betalte beløb er overført til vores konto.

  Databehandling: Lind & Dahl foretager registreingen af den studerendes personoplysninger med det ene formål at kunne optage den studerende på uddannelsen.

  Personoplysninger registreres hos Lind & Dahl og opbevares så længe, der opretholdes et formål med opbevaringen af oplysningerne.

  Når der indsamles personoplysninger, sikres det, at det altid sker ved afgivelse af den studerendes udtrykkelige samtykke, således at den studerende er informeret om præcis, hvilke oplysninger der indsamles og hvorfor. Dette samtykke kan til enhver tid trækkes tilbage.

  Kenneth Dahl & Marlene Lind har adgang til de oplysninger, der registreres om den studerende. Den dataansvarlige er Marlene Lind. Vi opbevarer ikke oplysningerne krypteret. Vi transmitterer ikke oplysningerne krypteret.

  Oplysninger afgivet til Lind & Dahl vil ikke på nogen måde blive videregivet eller solgt til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger. Som registreret hos Lind & Dahl har den studerende altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Den studerende har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om vedkomne.

  Disse rettigheder har den studerende efter Databeskyttelsesloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes via e-mail til kenneth@lindogdahl.dk

  Logstatistik: Lind & Dahl bruger en logstatistik på lindogddahl.dk, hvilket betyder at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra hovr og hvornår websitet forlades mv. Logstatistikken anvendes kun med det formål at optimere lindogdahl.dk. 

  Force Majeure: I tilfælde af force majeure tages der forbehold for, at samtlige uddannelser helt eller delvist, uden varsel kan flyttes fra fysiks afholdelse til afholdelse online. Afholdelse vil i videst muligt omfang ske indenfor de oprindeligt fastlagte tidsrammer.

  For privatkunder medfører det ikke en særskilt fortrydelsesret, dvs. udover de 14 dage fra købstidspunktet i henhold til forbrugeraftaleloven.

  Force majeure defineres her som krig, epidemier, og pandamier, borgerkrig, oprør, offenlige restriktioner, import-eller eksportforbud, naturkatastrofer, herunder men ikke begrænset til jordskælv, stormflod, omfattende oversvømmelse, sky-pumpe samt udbredt arbejdskonflikt, brand eller ligende, som ikke burde eller kunne være forudset af Lind & Dahl på tidspunktet for salg af den pågældende uddannelse.

  Regler om disciplinære foranstaltninger over for studerende ved Lind & Dahl (Ordensreglerne. Det er den studerendes opgave at orienterer sig om disse regler.)

  Ordensregler:

  §1. Den studerende skal i forbindelse med sin uddannelse optræde hensynsfuldt og ordentligt over for medstuderende og ansatte, således at der ikke skabes gener for andre, voldes skade på andre eller på andres eller instituttets ting. Den studerende skal opretholde en god kommunikation og følge studiet anvisninger og rammer.

  Stk. 2. Den studerende skal efterkomme de anvisninger, som gives af ansatte, i interne regler samt ved skilte og opslag.

  Stk. 3. Overtrædelse af ordensreglerne kan såvel bestå i eksamenssnyd som i anden uacceptabel adfærd, f.eks. forstyrrelse af undervisningen, støjende adfærd, overtrædelse af rygeforbud, manglende efterlevelse af en instituttets anvisninger, overtrædelse af normerne for klientkontakt, truende eller chikanerende adfærd, hærværk, tyveri, dokumentfalsk og krænkelse af immateriellerettigheder.

  Eksamenssnyd:

  §2. Terminologien “eksamen” i dette regelsæt omfatter enhver form for prøver, der aflægges på studiet.

  Stk. 2. Den studerende skal under sin indskrivning ved instituttet efterleve de almindelige principper om god videnskabelig praksis og videnskabelig redelighed. Overtræder den studerende disse principper, foreligger der eksamenssnyd. Eksamenssnyd betragtes som en grov overtrædelse af ordensreglerne.

  Stk. 3. Der foreligger videnskabelig uredelighed, hvis der er tale om et alvorligt brud på god videnskabelig praksis, som er begået forsætligt eller groft uagtsomt. Kan forholdet alene tilregnes den studerende som simpelt uagtsomt, foreligger der et brud på god videnskabelig praksis.

  Stk. 4. Brud på god videnskabelig praksis og videnskabelig uredelighed foreligger, når en studerende vildleder om egen indsats eller resultater.

  Stk. 5. Til brud på god videnskabelig praksis og videnskabelig uredelighed, og som forhold, der udgør eksamenssnyd, hører bl.a.:

  1. Plagiat, herunder genbrug af egen tekst (autocitat) uden kildehenvisning og citationstegn
  2. Forfalskning
  3. Fabrikering
  4. Ikke-tilladt samarbejde
  5. Modtagelse af hjælp under eksamen eller hjælp til andre, når der ikke er tale om en gruppeeksamen
  6. Ikke-tilladte hjælpemidler
  7. Overskridelse af tidsgrænsen for den pågældende eksamen
  8. Forudbestående kendskab til eksamensopgaven
  9. Urigtige fremmødeoplysninger

  Stk. 6. Medvirken til eksamenssnyd behandles på samme måde som eget gennemført snyderi.

  Stk. 7. Forsøg på at snyde behandles på samme måde som gennemført eksamenssnyd.

  Stk. 8. Den studerende skal også efterleve andre regler – såvel interne som eksterne – om eksamener.

  Stk. 9. Instituttet kan anvende elektroniske hjælpemidler med henblik på afsløring af eksamenssnyd.

  Undersøgelse af sager om eksamenssnyd:

  §3. Sager om eksamenssnyd undersøges af studie og uddannelsesvejlederen.

  Stk. 2. Hvis studie og uddannelses vejlederen efter undersøgelse af sagen finder, at den studerende har begået eksamenssnyd, jf. § 2, afgives der en redegørelse til uddannelseslederen.

  Stk. 3. Finder uddannelseslederen, at der foreligger eksamenssnyd, fremsender denne sagen til institut leder med en indstilling. Indberetningen skal udformes således, at den kan danne grundlag for institut leders vurdering og en høring af den studerende.

  Stk. 4. Den studerendes karakter tilbageholdes, indtil der er truffet afgørelse i sagen.

  Stk. 5. Den studerende kan ikke forud for sagens afgørelse på ny aflægge eksamen i det pågældende fagelement.

  Undersøgelse af andre disciplinære forseelser:

  §4. Sager om anden uacceptabel adfærd end eksamenssnyd undersøges af uddannelses lederen, hvis det vedrører instituttets anliggender, og i øvrigt af institut leder.

  Stk. 2. Hvis uddannelses lederen efter undersøgelse af sagen finder, at den studerende har begået en grov eller gentagen overtrædelse af reglerne, afgives der en redegørelse til institut leder.

  Stk. 3.  Finder uddannelses lederen, at der er begået en grov eller gentagen overtrædelse af reglerne, fremsender denne sagen til institut leder med en indstilling. Indberetningen skal udformes således, at den kan danne grundlag for institut leders vurdering og en høring af den studerende. 

  §5 -13: Sagens afgørelse (reaktioner og konsekvenser)

  Andre reaktioner end bortvisning og annullation i sager om eksamenssnyd:

  §5.   Uddannelseslederen kan afslutte sagen eller fremsende den til institut leder med en indstilling, jf. § 3, stk. 3.

  Stk. 2. Såfremt sagen er indbragt for institut leder, kan denne afslutte sagen med en mundtlig eller skriftlig advarsel.

  Andre reaktioner end bortvisning og annullation i andre disciplinær sager:

  §6. Uddannelseslederen kan afslutte sagen med en mundtlig eller skriftlig advarsel eller fremsende den til institut leder med en indstilling, jf. § 4, stk. 3.

  Stk. 2. Kriminelle forhold, der opdages lokalt, indberettes øjeblikkeligt til institut leder.

  Stk. 3. Uddannelseslederen foretager øjeblikkelig indberetning til institut leder af kriminelle forhold.

  Stk. 4. Såfremt sagen er indbragt for institut leder, kan denne afslutte sagen med en mundtlig eller skriftlig advarsel.

  Stk. 5. Såfremt institut leder finder grundlag herfor, kan der indgives politianmeldelse.

  Bortvisning fra eksamen:

  §7. Uddannelseslederen kan bortvise fra den eksamen, hvor den studerende har snydt, forsøgt at snyde, hjulpet en  anden med at snyde eller overtrådt andre eksamensregler, jf. § 2.

  Konsekvenser af bortvisning fra eksamen:

  §8. Bortvisning i medfør af § 7 indebærer, at den studerende ikke får sin opgave bedømt eller får en givet karakter annulleret.

  Stk. 2. Den eksamen, hvorfra bortvisningen sker, tæller som et eksamensforsøg.

  Stk. 3. Ved den følgende eksamen skal den studerende udarbejde en helt ny besvarelse. Studievejlederen afgør, om besvarelsen kan udarbejdes inden for samme emne kreds.

  Bortvisning fra instituttet pga. eksamenssnyd:

  §9.   Uddannelseslederen kan bortvise den studerende fra instituttet ved eksamenssnyd, jf. § 2.

  Stk. 2. Bortvisning fra instituttet kan ske for en tidsbegrænset periode eller permanent.

  Bortvisning fra instituttet pga. andre disciplinære forseelser:

  §10. Uddannelsesleder kan bortvise fra instituttet, når den studerende på grov måde eller gentagne gange har overtrådt disse regler § 1.

  Stk. 2.  Bortvisning fra instituttet kan ske for en tidsbegrænset periode eller permanent.

  Konsekvenser af bortvisning fra instituttet:

  §11. Bortvisning i medfør af § 9 eller § 10 indebærer, at den studerendes indskrivning ophører, at alt adgang m.m. lukkes og skal tilbageleveres, og at den pågældende bliver udelukket fra al undervisning og alle andre aktiviteter på instituttet.

  Stk. 2. Den studerende kan ikke få forhåndsmerit til eller endelig merit for eventuelle studieaktiviteter, der tænkes gennemført eller er gennemført ved andre uddannelsesinstitutioner i bortvisningsperioden.

  Stk. 3. Eventuelt udleverede eksamensbeviser annulleres, såfremt der er grundlag herfor.

  Stk. 4. Efter bortvisningsperiodens udløb kan den studerende efter ansøgning blive genoptaget/genindskrevet.

  Annullation:

  §12. Såfremt det konstateres, at en studerende er blevet optaget på grundlag af urigtige eller mangelfulde oplysninger, herunder om tidligere beståede uddannelseselementer på samme niveau, kan institut leder annullere den pågældendes optagelse eller træffe bestemmelse om reaktioner i henhold til § 6.

  Uddannelseslederen og institutleder kan i visse foranstaltninger træffe afgørelser om, at den studerende ikke er studieparat. Ved en sådan annullation, hæfter den studerende ikke for det fremadrettede forløb, dog giver det ikke den studerende ret til, at få refunderet eller på anden måde godskrevet en eventuel studieafgift der har skulle være afholdt.  

  Stk. 2. I de tilfælde, hvor uregelmæssighederne konstateres lokalt, fremsender uddannelses leder en indberetning til institut leder, der kan danne grundlag for institut leders vurdering og en høring af den studerende. 

  Stk. 3. Samtidig med annullationen træffer institut leder afgørelse om, hvorvidt den studerende efter en periode på ny vil kunne ansøge instituttet om optagelse/indskrivning på den samme eller på en anden uddannelse.

  Konsekvenser af annullation:

  §13. Annullation i medfør af§ 12 indebærer, at den studerendes indskrivning ophører, at alt adgang m.m. skal lukkes og tilbageleveres, og at den pågældende bliver udelukket fra al undervisning og alle andre aktiviteter på instituttet.

    Stk. 2. Eventuelt beståede eksamener og udstedte beviser annulleres.
    Stk. 3. Ved udløbet af en eventuel karensperiode kan den studerende ansøge instituttet om optagelse.

  Refusion:

  §14. Sanktioner efter dette regelsæt giver ikke den studerende ret til, at få refunderet eller på anden måde godskrevet en eventuel studieafgift eller lignende helt eller delvist.

  Klageadgang:

  §15.  Uddannelsesleders afgørelser efter § 6, stk. 1, kan inden for en frist af to uger indbringes for institut leder.  

  Uddannelsesstop:

  §16. Vælger den studerende at stoppe sit uddannelsesforløb, gælder vores handelses-betingelser.

  Stk. 2 Hvis du bliver forhindret/afmelding. Evt. afmelding skal foregå skriftligt, være rettet til instituttet. Ved afmelding 50 hverdage før uddannelsens startdato opkræves som udgangspunkt 50% af uddannelses/kursusafgiften: Ved afmelding senere end 50 hverdage før uddannelsens startdato opkræves hele uddannelses/kursusafgiften. Tilmeldingsgebyr refunderes ikke. Ligeledes er du påbegyndt vores uddannelser har du valgt forløbet og ovenstående er ligeledes gældende. Se yderlig info underbetalingsbetingelser på Lind & Dahl´s hjemmeside.

  Ikræfttræden:

  §17. Dette regelsæt træder i kraft den 01.01.2022. Samtidig ophæves de tidligere gældende regler om disciplinæreforanstaltninger.

   

   

  Marlene Lind

  Uddannelsesleder

  22 42 54 61
  marlene@lindogdahl.dk