fbpx

Ordensregler som studerende hos Lind & Dahl

[et_pb_section fb_built=”1″ custom_padding_last_edited=”on|phone” _builder_version=”4.16″ custom_padding=”35px||44px|||” custom_padding_tablet=”” custom_padding_phone=”” global_colors_info=”{}”][et_pb_row custom_padding_last_edited=”off|phone” _builder_version=”4.16″ custom_padding=”7px|||||” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.16″ background_position=”top_left” custom_padding=”|||” global_colors_info=”{}” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text module_class=”su-center-h1-underline” _builder_version=”4.19.0″ text_orientation=”center” module_alignment=”center” global_colors_info=”{}”]

Ordensregler

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”4.16″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.16″ custom_padding=”|||” global_colors_info=”{}” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text _builder_version=”4.19.0″ global_colors_info=”{}”]

Regler om disciplinære foranstaltninger over for studerende ved Lind & Dahl.

På denne side kan du læse vores ordensregler som studerende hos os. Det er som studerende vigtigt, at du orienterer dig om disse regler. Hvis du skulle have sprøgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os. 

Ordensregler:

§1. Den studerende skal i forbindelse med sin uddannelse optræde hensynsfuldt og ordentligt over for medstuderende og ansatte, således at der ikke skabes gener for andre, voldes skade på andre eller på andres eller instituttets ting. Den studerende skal opretholde en god kommunikation og følge studiet anvisninger og rammer.

Stk. 2. Den studerende skal efterkomme de anvisninger, som gives af ansatte, i interne regler samt ved skilte og opslag.

Stk. 3. Overtrædelse af ordensreglerne kan såvel bestå i eksamenssnyd som i anden uacceptabel adfærd, f.eks. forstyrrelse af undervisningen, støjende adfærd, overtrædelse af rygeforbud, manglende efterlevelse af en instituttets anvisninger, overtrædelse af normerne for klientkontakt, truende eller chikanerende adfærd, hærværk, tyveri, dokumentfalsk og krænkelse af immateriellerettigheder.

Eksamenssnyd:

§2. Terminologien “eksamen” i dette regelsæt omfatter enhver form for prøver, der aflægges på studiet.

Stk. 2. Den studerende skal under sin indskrivning ved instituttet efterleve de almindelige principper om god videnskabelig praksis og videnskabelig redelighed. Overtræder den studerende disse principper, foreligger der eksamenssnyd. Eksamenssnyd betragtes som en grov overtrædelse af ordensreglerne.

Stk. 3. Der foreligger videnskabelig uredelighed, hvis der er tale om et alvorligt brud på god videnskabelig praksis, som er begået forsætligt eller groft uagtsomt. Kan forholdet alene tilregnes den studerende som simpelt uagtsomt, foreligger der et brud på god videnskabelig praksis.

Stk. 4. Brud på god videnskabelig praksis og videnskabelig uredelighed foreligger, når en studerende vildleder om egen indsats eller resultater.

Stk. 5. Til brud på god videnskabelig praksis og videnskabelig uredelighed, og som forhold, der udgør eksamenssnyd, hører bl.a.:

  1. Plagiat, herunder genbrug af egen tekst (autocitat) uden kildehenvisning og citationstegn
  2. Forfalskning
  3. Fabrikering
  4. Ikke-tilladt samarbejde
  5. Modtagelse af hjælp under eksamen eller hjælp til andre, når der ikke er tale om en gruppeeksamen
  6. Ikke-tilladte hjælpemidler
  7. Overskridelse af tidsgrænsen for den pågældende eksamen
  8. Forudbestående kendskab til eksamensopgaven
  9. Urigtige fremmødeoplysninger

Stk. 6. Medvirken til eksamenssnyd behandles på samme måde som eget gennemført snyderi.

Stk. 7. Forsøg på at snyde behandles på samme måde som gennemført eksamenssnyd.

Stk. 8. Den studerende skal også efterleve andre regler – såvel interne som eksterne – om eksamener.

Stk. 9. Instituttet kan anvende elektroniske hjælpemidler med henblik på afsløring af eksamenssnyd.

Undersøgelse af sager om eksamenssnyd:

§3. Sager om eksamenssnyd undersøges af studie og uddannelsesvejlederen.

Stk. 2. Hvis studie og uddannelses vejlederen efter undersøgelse af sagen finder, at den studerende har begået eksamenssnyd, jf. § 2, afgives der en redegørelse til uddannelseslederen.

Stk. 3. Finder uddannelseslederen, at der foreligger eksamenssnyd, fremsender denne sagen til institut leder med en indstilling. Indberetningen skal udformes således, at den kan danne grundlag for institut leders vurdering og en høring af den studerende.

Stk. 4. Den studerendes karakter tilbageholdes, indtil der er truffet afgørelse i sagen.

Stk. 5. Den studerende kan ikke forud for sagens afgørelse på ny aflægge eksamen i det pågældende fagelement.

Undersøgelse af andre disciplinære forseelser:

§4. Sager om anden uacceptabel adfærd end eksamenssnyd undersøges af uddannelses lederen, hvis det vedrører instituttets anliggender, og i øvrigt af institut leder.

Stk. 2. Hvis uddannelses lederen efter undersøgelse af sagen finder, at den studerende har begået en grov eller gentagen overtrædelse af reglerne, afgives der en redegørelse til institut leder.

Stk. 3.  Finder uddannelses lederen, at der er begået en grov eller gentagen overtrædelse af reglerne, fremsender denne sagen til institut leder med en indstilling. Indberetningen skal udformes således, at den kan danne grundlag for institut leders vurdering og en høring af den studerende. 

§5 -13: Sagens afgørelse (reaktioner og konsekvenser)

Andre reaktioner end bortvisning og annullation i sager om eksamenssnyd:

§5.   Uddannelseslederen kan afslutte sagen eller fremsende den til institut leder med en indstilling, jf. § 3, stk. 3.

Stk. 2. Såfremt sagen er indbragt for institut leder, kan denne afslutte sagen med en mundtlig eller skriftlig advarsel.

Andre reaktioner end bortvisning og annullation i andre disciplinær sager:

§6. Uddannelseslederen kan afslutte sagen med en mundtlig eller skriftlig advarsel eller fremsende den til institut leder med en indstilling, jf. § 4, stk. 3.

Stk. 2. Kriminelle forhold, der opdages lokalt, indberettes øjeblikkeligt til institut leder.

Stk. 3. Uddannelseslederen foretager øjeblikkelig indberetning til institut leder af kriminelle forhold.

Stk. 4. Såfremt sagen er indbragt for institut leder, kan denne afslutte sagen med en mundtlig eller skriftlig advarsel.

Stk. 5. Såfremt institut leder finder grundlag herfor, kan der indgives politianmeldelse.

Bortvisning fra eksamen:

§7. Uddannelseslederen kan bortvise fra den eksamen, hvor den studerende har snydt, forsøgt at snyde, hjulpet en  anden med at snyde eller overtrådt andre eksamensregler, jf. § 2.

Konsekvenser af bortvisning fra eksamen:

§8. Bortvisning i medfør af § 7 indebærer, at den studerende ikke får sin opgave bedømt eller får en givet karakter annulleret.

Stk. 2. Den eksamen, hvorfra bortvisningen sker, tæller som et eksamensforsøg.

Stk. 3. Ved den følgende eksamen skal den studerende udarbejde en helt ny besvarelse. Studievejlederen afgør, om besvarelsen kan udarbejdes inden for samme emne kreds.

Bortvisning fra instituttet pga. eksamenssnyd:

§9.   Uddannelseslederen kan bortvise den studerende fra instituttet ved eksamenssnyd, jf. § 2.

Stk. 2. Bortvisning fra instituttet kan ske for en tidsbegrænset periode eller permanent.

Bortvisning fra instituttet pga. andre disciplinære forseelser:

§10. Uddannelsesleder kan bortvise fra instituttet, når den studerende på grov måde eller gentagne gange har overtrådt disse regler § 1.

Stk. 2.  Bortvisning fra instituttet kan ske for en tidsbegrænset periode eller permanent.

Konsekvenser af bortvisning fra instituttet:

§11. Bortvisning i medfør af § 9 eller § 10 indebærer, at den studerendes indskrivning ophører, at alt adgang m.m. lukkes og skal tilbageleveres, og at den pågældende bliver udelukket fra al undervisning og alle andre aktiviteter på instituttet.

Stk. 2. Den studerende kan ikke få forhåndsmerit til eller endelig merit for eventuelle studieaktiviteter, der tænkes gennemført eller er gennemført ved andre uddannelsesinstitutioner i bortvisningsperioden.

Stk. 3. Eventuelt udleverede eksamensbeviser annulleres, såfremt der er grundlag herfor.

Stk. 4. Efter bortvisningsperiodens udløb kan den studerende efter ansøgning blive genoptaget/genindskrevet.

Annullation:

§12. Såfremt det konstateres, at en studerende er blevet optaget på grundlag af urigtige eller mangelfulde oplysninger, herunder om tidligere beståede uddannelseselementer på samme niveau, kan institut leder annullere den pågældendes optagelse eller træffe bestemmelse om reaktioner i henhold til § 6.

Uddannelseslederen og institutleder kan i visse foranstaltninger træffe afgørelser om, at den studerende ikke er studieparat. Ved en sådan annullation, hæfter den studerende ikke for det fremadrettede forløb, dog giver det ikke den studerende ret til, at få refunderet eller på anden måde godskrevet en eventuel studieafgift der har skulle være afholdt.  

Stk. 2. I de tilfælde, hvor uregelmæssighederne konstateres lokalt, fremsender uddannelses leder en indberetning til institut leder, der kan danne grundlag for institut leders vurdering og en høring af den studerende. 

Stk. 3. Samtidig med annullationen træffer institut leder afgørelse om, hvorvidt den studerende efter en periode på ny vil kunne ansøge instituttet om optagelse/indskrivning på den samme eller på en anden uddannelse.

Konsekvenser af annullation:

§13. Annullation i medfør af§ 12 indebærer, at den studerendes indskrivning ophører, at alt adgang m.m. skal lukkes og tilbageleveres, og at den pågældende bliver udelukket fra al undervisning og alle andre aktiviteter på instituttet.

  Stk. 2. Eventuelt beståede eksamener og udstedte beviser annulleres.
  Stk. 3. Ved udløbet af en eventuel karensperiode kan den studerende ansøge instituttet om optagelse.

Refusion:

§14. Sanktioner efter dette regelsæt giver ikke den studerende ret til, at få refunderet eller på anden måde godskrevet en eventuel studieafgift eller lignende helt eller delvist.

Klageadgang:

§15.  Uddannelsesleders afgørelser efter § 6, stk. 1, kan inden for en frist af to uger indbringes for institut leder.  

Uddannelsesstop:

§16. Vælger den studerende at stoppe sit uddannelsesforløb, gælder vores handelses-betingelser.

Stk. 2 Hvis du bliver forhindret/afmelding. Evt. afmelding skal foregå skriftligt, være rettet til instituttet. Ved afmelding 50 hverdage før uddannelsens startdato opkræves som udgangspunkt 50% af uddannelses/kursusafgiften: Ved afmelding senere end 50 hverdage før uddannelsens startdato opkræves hele uddannelses/kursusafgiften. Tilmeldingsgebyr refunderes ikke. Ligeledes er du påbegyndt vores uddannelser har du valgt forløbet og ovenstående er ligeledes gældende. Se yderlig info underbetalingsbetingelser på Lind & Dahl´s hjemmeside.

Ikræfttræden:

§17. Dette regelsæt træder i kraft den 01.01.2022. Samtidig ophæves de tidligere gældende regler om disciplinæreforanstaltninger.

 

 

 

 

 

 

 

 

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]