fbpx

Indhold: Psykoterapeutuddannelsen er en 3 årig viderebygning, som du kan påbegynde, efter du har afsluttet den 1 årige uddannelse. 

1. år uddanner du dig til: Eksistentiel Stress-Coach & Positiv Psykologi Formilder

3. år videreuddanner dig til: Eksistentiel Dynamisk & Fænomenologisk Psykoterapeut

1. år – Eksistentiel Stress-Coaching & Positiv Psykologi Formidler: Fokus det 1. år, er overordnet set, tilegnelse af den eksistentielle tilgang med fokus på dynamisk bevægelse og fænomenologisk undersøgelsesmetode. Endvidere, at opnå viden og integrering i forhold til, at arbejde med klienter der oplever ubalance i deres liv. Derfor vil du blive ført ind i den nyeste viden omkring Stress og hvordan du kan støtte klienten via coachteknikker. Du uddanner dig ligeledes også til Positiv Psykologi Formidler og vil derfor også få indgående viden omkring Positiv Psykologi. Den 1 årige uddannelse er, som udgangspunkt, en forudsætning for, at du kan søge videre på uddannelsen til psykoterapeut.

Stress er en alvorlig tilstand, som er et stort stigende og voksende problem, både for det enkelte menneske og for samfundet. Der er brug for, kompetente stress-coaches, som får en grundig og længerevarende uddannelse. Instituttet har mangeårige erfaringer, med stressramte mennesker, og vores værdigrundlag og holdning er, at det ikke er etisk forsvarligt at uddanne mennesker, til at indtage en coachene funktion, ej heller at udøve coaching, ud fra kortere uddannelser eller kurser. Den studerende, som tager uddannelsen hos os, vil derfor få en grundig uddannelse, som har til formål, både at tilegne sig stor faglig og teoretisk viden sammensat med personlig og praktisk udfoldelse. Ligeledes, at den studerende, igennem uddannelsen, tilegner sig den nyeste viden om stress samt bliver ført ind i hvorledes en Stress-Coach kan støtte mennesker til, igen at opnå balance, trivsel og frihed, i såvel eget liv, som i arbejdslivet, organisationer, virksomheder, institutioner mv. 

 

Eksistentiel Stress-Coaching: Bredt formuleret, handler Eksistentiel Stress-Coaching om bevidstgørelse og klarhed, for herigennem, at støtte mennesker til, at frigøre og udvikle sig. Det handler ofte også om, at støtte mennesker, der er i en form for eksistentiel krise og nogle gange, ikke selv kan træde tilbage til deres eget ståsted i livet. Der er en form for ubalance et sted i klientens levede liv, som kan opleves som værende lettere stress- eller betydeligt stressbelastet.Den studerende vil blive ført ind i teori, psykologi, faglig viden samt arbejde med personlig udvikling og vil ligeledes, igennem teknikker/redskaber samt viden om hvad Stress er, kunne støtte klienten til, at leve et liv i frihed.

 

Den Eksistentielle tilgang & Stress: Når vi feks. oplever os ramt af stress, så er det oftest fordi at vi ikke har opdaget, måden vi relatere os til os selv og vores omverden på, mere end det er selve ubalancen, altså det, der er den udløsende faktor. Når vi ikke ved, at måden vi relatere os til det, der ikke er hensigtsmæssig, så har vi svære ved at gøre noget ved det, og vi vil derved sandsynligvis komme i ubalance. Når det sker, og vi ikke får taget os af os selv i tide, vil vi opleve forværring og det betyder, at ubalance og stresssymptomer forværres. Mange mennesker opdager ikke, hvor de er på vej hen og derfor kan det få fatale konsekvenser for vores liv, med yderligere helbredsmæssig forværring. Det er præcis derfor, at vi ikke kun udbyder en Coach uddannelse, da ubalance og krise hænger sammen med stress.

 

Positiv Psykologi Formidler: Positiv Psykologi er en forskningsmetode og videnskabelig tilgang, som handler om at få mennesker til at lykkes og trives i livet. En af forskningens opdagelser er bla. at der er nogle fælles kendetegn hos mennesker der trives og oplever at lykkes i livet. De er bla. mere optimistiske, lever længere, præstere bedre og er mindre syge. Med den viden den studerende modtager, vil denne derfor vide af, hvad der faktuelt virker rigtig godt, når mennesker oplever sig stressramte. Den studerende får derfor undervisning og indsigt i den nyeste viden, som gør, at denne kan støtte klienten bedst muligt i samtalen. Den studerende får indblik i forskellig viden, om hvad der virker i forhold til at få mennesker til, at trives i deres liv, herunder i forhold til at få det til at vokse, som feks. hvordan vi skaber et velbefindende, engageret og meningsfuldt liv. 

 

Den Eksistentielle tilgang & Positiv Psykologi: Den Eksistentielle tilgang har fokus på at skabe et meningsfuldt, frit og åbent liv, hvor vi tror på, at alle mennesker kan komme til at lykkes med deres liv. Den Eksistentielle tilgang er også optaget af at få mennesker til at vokse, udvikle sig, og heri at styrke eget personlige lederskab, som også skabes af positive emotioner og selvbilleder. Den eksistentielle tilgang, har som sådan ikke nogen mening om, hvad det præcist er, der får mennesker til at vokse, da dette er individuelt. Det er her Positiv Psykologi komplimentere den Eksistentielle tilgang, fordi Positiv Psykologi netop har viden om hvad der kan få mennesker til at opleve sig mere velbefindende, trives bedre, opleve et mere meningsfuldt og engageret liv. Derud over anvendes der også øvrige tilgange, som komplementere den eksistentielle tilgang.

 

Videreuddannelse til psykoterapeutisk virke: Videreuddannelsen til psykoterapeut, har de næste 3 år, fokus rettet mod forankring af psykoterapeutisk virke. Uddannelsen foregår grundlæggende på et højt fagligt niveau, hvor praktisk, teoretisk og personlig udvikling er gennemgående elementer, således at du kan udvikle dine evner, i forhold til at arbejde professionelt med mennesker, grupper, organisationer, virksomheder, institutioner mv. Uddannelsen har sammenlagt, en varighed af 4 år. Den studerende, vil hvert år blive introduceret til forskellige psykoterapeutiske temaer, som har til formål, at forene samt integrere evnen til endeligt, at uddanne sig til: Eksistentiel Dynamisk & Fænomenologisk psykoterapeut. 

 

Hvad er psykoterapi: Bredt formuleret, handler det om at støtte mennesker, der af forskellige årsager kan opleve forringede livskvalitet og have forskellige vanskeligheder, der begrænser det liv der ønskes levet. Psykoterapiens fornemmeste opgave er, at støtte mennesker til, at se det klart og tydeligt, det der kan opleves som ubalance, og herfra få det til at vokse, som ønskes. Årsagen til, at mennesker vælger at opsøge en psykoterapeut, er mangfoldige. De fleste mennesker henvender sig til en terapeut fordi der er noget, som ikke stemmer overnes med det liv, de gerne vil føre og som forringer deres livskvalitet, leveomstændigheder. Grundlæggende arbejdes der ud fra det enkelte menneskes livslevede erfaringer og fortolkninger, som oftest bliver tydelige i forhold til tanker, følelser, måder at reagere på, kroppen og hjernens funktioner og måde at begribe sig selv og omverdenen på. Verden åbner sig, mere når mennesker mødes ud fra at møde; det hele menneske.

 

Psykoterapeutisk historie: De studerende vil blive ført ind i psykoterapiens historie, dens oprindelse, som bla. udspringer af filosofiske strømninger fra starten af 1900 tallet, som måske også kan ses, som et modsvar til videnskabsteorien. Psykoterapiens forskellige retninger, kan betegnes som værende metoder/tilgange der har til formål, at støtte mennesker til at komme til at lykkes med deres liv, ud fra sundhedsfremmende livsduelighed.

 

Retning/metode: Uddannelsens retning og teori udspringer af henholdsvis Eksistentiel psykoterapi, psykologi og fænomenologi, herunder humanistisk metode og tilgang til klientcentreret terapi samt øvrige relevante tilgange og retninger.

 

Den Eksistentielle tilgang: Handler om hvordan mennesket forholder sig, til sig selv og omverdenen. Det er måden vi lever livet på og hvordan vi har indrettet os i dette liv. Den Eksistentielle tilgang er således optaget af det levede liv, som det leves lige nu og her, og igennem det at se på dét, der ér, kan der skabes en ny mening med tilværelsen. Vi er som sådan, ikke optaget af årsager, forklaringer, altså vi forsøger ikke at rangordne eller se mennesker ud fra videnskabelige sammenhænge, men er mere optaget af det, der er helt centralt, lige nu og her. At sætte mennesker i fastlåste kasser eller forsøge at finde deres fejl, er vi ikke optaget af.

 

Eksistentiel psykoterapi: Er en tilgang, hvor relationen, altså samarbejdet mellem klienten og terapeuten vægtes højt. Sammen reflekteres der, i terapirummet, over det klienten vælger at bringer ind i samtalen. Eksistentielle terapeuter bestræber sig på, at skabe et tillidsfuldt rum, hvor der er en direkte og ligeværdig samtale, og hvor terapeuten støtter klienter ved at indstille sig undersøgende, nysgerrigt og reflekterende, sammen med klienten. Nuet har særlig afgørende betydning, indenfor Eksistentiel psykoterapi, idet nuet er det øjeblik, der kan ændre klientens måde, at leve livet ud fra, hvis dette ønskes.

 

Eksistentiel psykologi: Beskæftiger sig med læren om den menneskelige tilværelses livsvilkår. Ud fra de livsdilemmaer og det livssyn klienten har, kan klienten opdage ny indsigt i sin, eksisteren i verden. Eksistentiel psykologi søger, igennem indsigt, at indfange stemninger, der kan åbne op for menneskets frie vilje, autonomi og mening med livet. Det er således de store spørgsmål i tilværelsen, som klienten og terapeuten sammen kan undersøge.

 

Dynamisk psykoterapi: Er en metode til, at skabe kraft og vækst, til at arbejde med livskraft, nærvær, nysgerrighed, empati samt, viljen til at ville, og modet til at holde ved det, som vi gerne vil lykkes med. Det, der får mennesket til at vokse.

 

Den Eksistentielle & fænomenologiske tilgang: Handler, som udgangspunkt om, hvordan menneskets ”væren i livet” kommer til udtryk. Ligeledes en stillingtagen til livet, ud fra at tydeliggøre/bevidstgøre de livsomstændigheder, mennesket lever ud fra og heri åbne op for, om der er forhold der ønskes ændret. Centrale spørgsmål, såsom, om mennesket lever ud fra valgte værdier, er de støttende og i overensstemmelse med det liv der leves eller er der omvendt ubalance, er bla. elementer Eksistentielle Fænomenologiske psykoterapeuter beskæftiger sig med.

 

Den humanistiske metode: Anvendes ud fra måden, mennesket har valgt at fortolke livet ud fra. Den forforståelse, vi har med os, og hvordan vi ved at arbejde med denne, også via den hermeneutiske spiral, kan slippe uønsket og tyngende fortolkninger og skabe en ny forståelse. Herunder arbejdes der med klientcentreret terapi ud fra Carl Rogers tilgang til empatisk indføling, indlevelsesevne og empatisk lytning. Kort opridset, hvordan terapeuten indstiller sig i rummet og mødet, sammen med klienten.

 

Filosofi & Fænomenologi: Martin Heidegger, Jean Paul Sartre, Martin Buber og ikke mindst Edmund Husserl er gennemgående strømninger, der har haft afgørende betydning for psykoterapi og vil derfor være centrale elementer, der arbejdes med under uddannelsen. Fænomenologi er, at; komme til sagen selv, at lade det, som viser sig, viser sig, som sig selv, uden at psykoterapeuten har en forudindtaget holdning eller mening til det, der opstår. At bestræbe sig på, som psykoterapeut, at indtage en fordomsfri position. Igennem uddannelsen, tages der, især afsæt i Ernesto Spinellis tilgang til Fænomenologisk psykoterapi.

 

Klientcentreretterapi, humanistisk metode: Carl Rogers, betragtes som ophavsmanden indenfor klientcentreret terapi, hvor selve metoden/tilgangen ses i den kontekst mennesket er vokset op under, og ud fra de givne betingelser, vil mennesket altid søge henimod mulighed for at forløse potentialer. Det er iboende hos mennesket, uden at det på nogen måde må fejltolkes, at mennesket ikke vil være med de vanskeligheder livet kan byde på, men der vil altid være en søgen efter, det gode liv. Klientcentreret terapi handler ligeledes om, hvordan terapeuten med empatisk lytning, indlevelses- og indfølingsevne kan være i terapirummet, ”for og med klienten”.

 

Filosofisk Hermeneutik: Er en tilgang, hvor der tages udgangspunkt i; det hele menneske. Mennesket betragtes ikke som statisk, da der altid vil være forandring og intet menneske kan, så at sige, stå stille, men bevæger sig altid afsted i livet. Ud fra de oplevelser mennesket møder gennem livet, vil der opstå fortolkninger af verden. Terapeuten og klienten oplever disse fortolkninger for herigennem, kan klienten vælge at ændre på fortolkningen og det liv der leves og derved skabes ny læring. Alt hvad Positiv Psykologi foretager sig, er udledt af videnskabelige forsøg og forskning heri. Feks. så er der forsket i hvad der gør mennesker lykkelige. Der forskes især i forhold til trivsel, altså hvad der får mennesker til at trives samt hvad der får mennesker til, at trives i deres arbejdsliv. Dette både på lederplan, medarbejderplan, organisationsplan mv.

 

Øvrige tilgange: Under uddannelsen vil du også blive ført ind i forskellige psykoterapeutiske og psykologiske tilgange, bla. oplevelses-orienteret tilgang, systemisk tænkning med fokus på familiedynamikker, mentalisering og psykoterapi, traumearbejde, viden om psykopatologi, herunder personlighedsforstyrrelser, psykiske sygdomme mv. Du vil således få en uddannelse der giver dig en bred psykoterapeutisk og psykologisk viden i arbejdet med mennesker.  

Læs mere ved at klikke på dette link: https://lindogdahl.dk/fysiske-rammer-undervisere-edfp/