fbpx

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik: Denne privatlivspolitik er fastlagt af Lind & Dahl og gælder for alle Lind & Dahls studerende, klienter og andre samarbejdspartnere (kaldet SKS) der køber uddannelser eller ydelser af Lind & Dahl.

Lind & Dahl: Lind & Dahl tilbyder kurser og uddannelser indenfor psykoterapi, coaching, supervision, meditation og løser opgaver, der omhandler trivsel hos såvel offentlige institutioner som private virksomheder. I forbindelse med driften af Lind & Dahls virksomhed indsamler og behandler Lind & Dahl personoplysninger med henblik på opfyldelse af de formål, der er beskrevet i denne Privatlivspolitik. Lind & Dahl er dataansvarlig i forhold til behandlingen af personoplysningerne til disse formål.

Hvis du har spørgsmål til denne Privatlivspolitik eller til Lind & Dahl af dine personoplysninger, som led i driften af vores virksomhed, kan du kontakte os her: Lind & Dahl, Bakkedraget 34, 6040 Egtved, CVR-nr.: 26420164, E-mail: kenneth@lindogdahl.dk

Datasikkerhed: For os er ansvarlig omgang med personoplysninger, der indsamles som led i driften af vores virksomhed, afgørende for vores forretningsmål og tilliden fra SKS. I denne Privatlivspolitik gøres der rede for, hvordan dine personoplysninger indsamles og anvendes, når du er SKS hos Lind & Dahl, og hvordan du kan få indsigt i dine egne personoplysninger.

Hvad er personoplysninger: Personoplysninger er enhver oplysning om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Ved en identificerbar fysisk person forstås en person, som direkte eller indirekte kan identificeres, særligt ved hjælp af en identifikator, fx et navn, et identifikationsnummer eller et eller flere elementer, der er unikke for en given persons identitet.

Hvilken type persondata behandler vi: De oplysninger, som vi indsamler om dig, vil blive anvendt til forskellige formål i forbindelse med vores levering og administration af din uddannelse/ydelser hos os og driften af Lind & Dahls virksomhed. De indsamlede oplysninger kan variere, alt efter dit uddannelsesforløb, eller andet samarbejde, men generelt vil det være oplysninger kontaktoplysninger til brug for dit skræddersyede uddannelsesforløb og Lind & Dahls rettigheder og forpligtelser i forbindelse hermed. Manglende afgivelse af personoplysninger, fra din side kan betyde at Lind & Dahl ikke vil være i stand til at opfylde vores forpligtelser i forbindelse med dit uddannelsesforløb eller andet samarbejde. Lind & Dahl indsamler og behandler alene ”almindelige” personoplysninger i forbindelse med dit uddannelsesforløb eller andet samarbejde hos Lind & Dahl.

Lind & Dahl vil typisk indsamle følgende oplysninger:

Oplysninger vedrørende vores studerende: Oplysninger, som du giver os, når du bliver SKS hos Lind & Dahl, herunder kontaktoplysninger (navnlig dit navn, adresse, fødselsdato, bank- og kontooplysninger, holdplacering, notater om dine fremskridt), oplysninger, som du giver os, hvis du kontakter os vedrørende dit forløb hos os, eller når du i øvrigt henvender dig til os som led i din uddannelse, eller andet samarbejde hos Lind & Dahl(f.eks. din mail, telefonnummer, din jobtitel, tidligere jobs og din uddannelsesmæssige baggrund).

Oplysninger vi indhenter og behandler, når du besøger vores hjemmeside: Oplysninger om den måde, hvorpå du navigerer i og mellem vores hjemmesider og de ressourcer, som du skaffer dig adgang til, information om din computer, enhed og browser, herunder i nogle tilfælde din IP-adresse, browsertype og anden hardware og software information. Hvis du tilgår vores hjemmeside fra en mobilenhed, kan vi også indsamle et unikt identifikationsnummer tildelt din enhed.

Brug af dine personoplysninger: Lind & Dahl behandler dine personoplysninger til opfyldelse af de formål, der er anført nedenfor. Bemærk, at ikke samtlige de angivne formål, kategorier af oplysninger, modtagere af oplysninger eller typer af behandling af oplysninger i alle tilfælde gælder for dig. Lind & Dahl behandler udelukkende dine personoplysninger, i det omfang det er nødvendigt i forbindelse med dit uddannelses forløb eller andet samarbejde(idet der i hvert enkelt tilfælde tages højde for eventuelle interesser) eller i henhold til gældende ret.

Administration af uddannelses forløb: Lind & Dahl behandler dine personoplysninger i forbindelse oprettelse og administration af dit forløb som SKS hos Lind & Dahl, hvor du er studerende. Behandlingen sker som led i driften af Lind & Dahls virksomhed, herunder fakturering, inkasso og markedsføring.

Drift og vedligehold af vores hjemmesider: Tilvejebringelsen af vores onlineydelser på vores hjemmesider, herunder for at understøtte den løbende evaluering og forbedring af vores hjemmesider.

Overholdelse af gældende love og regler: Overholdelse af love og regler, som Lind & Dahl er underlagt i forbindelse med driften af virksomheden eller til opfyldelse af forskellige indberetnings- eller oplysningsforpligtelser i henhold til gældende love og regler, som måtte påhviler Lind & Dahl. Lind & Dahl anvender ikke dine personoplysninger til at træffe afgørelser, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering. Lind & Dahl bestræber sig på at sikre, at alle personoplysninger, vi behandler, er korrekte og opdaterede. Vi beder dig derfor om altid at underrette os om eventuelle ændringer i dine forhold (fx ændring af adresse eller betalingsoplysninger), således at vi kan sikre, at oplysningerne altid er korrekte og opdaterede.

Juridisk forpligtelse: Opfyldelse af en juridisk forpligtelse, som Lind & Dahl er pålagt. Behandling på grundlag af en juridisk forpligtelse har hjemmel i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra c. Det gælder, navnlig bogføringsloven, som forpligter Lind & Dahl til at opbevare al bogføringsmateriale i minimum 5 år.

Udover ovenstående, kan der eksistere anden lovgivning, som forpligter Lind & Dahl til at behandle personoplysninger. Dette gælder særligt love og lovændringer som vedtages efter udarbejdelse af denne privatlivspolitik, love/bekendtgørelser som Lind & Dahl senere bliver underlagt på grund af ændringer i virksomheden, samt hvis særlige forhold gør sig gældende ved dit uddannelsesforløb.

Vores legitime interesser: Hensynet til Lind & Dahls legitime interesser, dvs. de formål, der er beskrevet ovenfor (f.eks. administration af din uddannelse). Behandling på grundlag af vores legitime interesser har hjemmel i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Tredjemands legitime interesser: Der kan desuden være situationer, hvor vi behandler dine personoplysninger af hensyn til tredjemands legitime interesser for så vidt angår de formål, der er beskrevet ovenfor, medmindre hensynet til dine interesser vejer tungere. Behandling på grundlag af tredjemands legitime interesser har hjemmel i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Deling af personoplysninger: Lind & Dahl videregiver alene oplysninger, i det omfang det er nødvendigt, som led i driften af vores virksomhed. Lind & Dahl kan desuden videregive og/eller overlade dine personoplysninger til andre leverandører og/eller serviceudbydere i forbindelse med den almindelige drift af vores virksomhed, fx i forbindelse med ekstern administration af vores it-systemer, inkasso, kreditvurdering, revision, juridisk bistand mv. Lind & Dahl tilstræber i videst muligt omfang at begrænse videregivelse af personoplysninger i personhenførbart format for derved at begrænse de tilfælde, hvor der videregives oplysninger, som kan henføres til dig personligt. Lind & Dahl videregiver ikke dine personoplysninger, medmindre dette er nødvendigt for at kunne udføre vores virksomhed eller opfylde dine behov. Lind & Dahl overfører ikke dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS.

Dataintegritet og datasikkerhed: Personoplysninger opbevares ikke længere end nødvendigt for at opfylde det formål, hvortil de er indsamlet, medmindre opbevaringen er nødvendig for at opfylde nationale lovkrav, herunder lovpligtige opbevaringsperioder i forbindelse med bogføring mv. Lind & Dahl opbevarer som udgangspunkt dine personoplysninger under hele uddannelsens forløb samt i en periode op til 5 år efter uddannelsesforløbet eller andet samarbejde er ophørt, medmindre kortere eller længere opbevaringsperiode konkret begrundes (fx hvis der verserer en tvist). Det er Lind & Dahls politik, at beskytte personoplysninger ved at træffe tilstrækkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Når der ikke længere er behov for dine personoplysninger, vil vi sikre, at de slettes på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

Dine rettigheder: Ifølge persondataforordningen har du en række rettigheder, som du kan gøre gældende over for Lind & Dahl. Du skal være opmærksom på, at vi ikke altid vil være forpligtet til at iagttage disse rettigheder, og i visse tilfælde vil vi kun kunne iagttage rettighederne i begrænset omfang. Eksempelvis vi har du ikke ret til at få slettet oplysninger om dig som Lind & Dahl opbevarer, hvis der er lovgivning som forpligter Lind & Dahl til at opbevare disse oplysninger.

Indsigt: Du kan blandt andet anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi er i besiddelse af, samt bl.a. få oplyst hvad personoplysninger bruges til og hvem de videregives til.

Indsigelse: Du kan gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne, herunder gøre indsigelse mod automatiserede afgørelser og profilering eller mod anvendelse af dine personoplysninger til direkte markedsføring.

Berigtigelse: Du kan anmode om berigtigelse af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv.

Begrænsning og sletning: Du kan anmode om at få oplysninger om dig selv begrænset eller slettet, hvis betingelserne for dette er opfyldt.

Dataportabilitet: Du kan gøre din ret til dataportabilitet gældende for oplysninger, du selv har afgivet til os, såfremt behandlingen baserer sig på samtykke eller kontrakt, og dette i øvrigt er teknisk muligt. Du har derudover ret til at trække dit samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage, såfremt behandlingen baserer sig på dit samtykke. Hvis du ønsker at gøre, én eller flere af dine rettigheder gældende, bedes du kontakte os. Du finder vores kontaktoplysninger øverst i denne politik. Din anmodning vil blive behandlet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

Klage over Lind & Dahls behandling af dine personoplysninger kan ske til: Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K

E-mail: dt@datatilsynet.dk

Opdateringer: Lind & Dahl evaluerer og opdaterer løbende denne Privatlivspolitik. Du bør derfor regelmæssigt tjekke denne Privatlivspolitik for eventuelle ændringer, som kan have betydning for behandlingen af dine personoplysninger.